Naše historie

Společnost GEKON S.R.O. je dynamická multioborová firma, která provádí práce v oborech ložiskové geologie, hydrogeologie, inženýrské geologie, báňského servisu, geodézie a ekologie.

Jednotlivé úkoly řeší tým našich specialistů, kteří disponují širokou škálou nezbytných oprávnění a autorizací.

Jednotlivé úkoly řeší tým našich specialistů, kteří disponují širokou škálou nezbytných oprávnění a autorizací.

Kvalitu poskytovaných služeb pro hornickou činnost a pro činnost prováděnou hornickým způsobem garantují oprávnění závodního lomu s těžbou nad 500.000 tun, oprávnění závodního, báňského projektanta a bezpečnostního technika.

Naši specialisté hydrogeologové disponují osvědčeními odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obory hydrologie a sanační geologie.

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru inženýrské geologie nám umožňuje řešit problematiku zakládání staveb, stabilitu svahů a další vysoce specializované práce.

Členové týmu geodetů mají úřední oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností, díky osvědčení hlavního důlního měřiče mohou poskytovat komplexní měřickou službu pro organizace zabývající se hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem. Jeden expert vykonává činnost soudního znalce v oboru geodézie a kartografie.

Naše schopnosti

Specialisté pro ekologii disponují osvědčením odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací o hodnocení vlivu stavby, činnosti nebo technologie na životní prostředí (E.I.A.), osvědčením odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce pro obory environmentální geologie a geofyzika a certifikátem auditora pro životní prostředí.

Firma GEKON byla založena v roce 1991. Zpočátku podnikala jen v oborech ložisková geologie, hydrogeologie, inženýrská geologie a ekologie. Později byl okruh činnosti rozšířen o komplexní geodetické práce a o báňský servis.

Kromě sídla společnosti v Plzni má firma další pobočku v Karlových Varech.

Hydrogeologové, geotechnici a geodeti jsou soustředěni v Plzni. Detašovaná pracoviště se specializují na poskytování služeb v oblasti ložiskové geologie, báňského servisu a ekologie. Všichni pracovníci jsou i přes svou specializaci schopni poskytnout Vám kvalifikovanou radu a nasměrovat Vás k příslušnému specialistovi.

Firma GEKON S.R.O. je inženýrská společnost, ve které v současné době pracuje přes dvacet kmenových zaměstnanců, kteří jsou zárukou její stability a vysoké úrovně prací a služeb. Společnost externě spolupracuje s předními specialisty zejména v oblasti ložiskové geologie a ekologie v ČR.

Úroveň služeb společnosti je podmíněna odbornou úrovní zaměstnanců, kvalita technického vybavení, výpočetní a přístrojové techniky umožňuje kvalifikované zpracování zakázek a rozšiřování sortimentu nabízených služeb a prací.

Politika kvality a environmentu je chápána jako trvalý proces vývoje a zlepšování práce v souladu s růstem požadavků jednotlivých zákazníků a trhu služeb v předmětné oblasti.